Nhìn lại cơ duyên làm việc với Tỉnh Khánh Hoà những năm vừa qua

Nhìn lại cơ duyên làm việc với Tỉnh Khánh Hoà những năm vừa qua