Dương Mạnh Hùng
Viện Trưởng VIETD
Nguyễn Thị Cẩm Vy
Trợ Lý Viện Trưởng
Phạm Thị Phượng
Thư Ký Viện Trưởng
Nguyễn Quyết Chiến
Chuyên Gia Tài Chính